Varför en blogg ö h t ?

Varför en blogg ö h t? Det har blivit en form av inre resande i tid och rum. Att utforska, fantisera och förbereda blir ett sätt att förlänga det goda med att resa. Vårt resande har nu också resulterat i fasta punkter varifrån vårt utforskande kommer att få nya dimensioner. Att blogga ger mig också utrymme att formulera och skriva vilket alltid roat mig. Feedback är tacksamt och det blir roligare om du som läser min blogg hör av dig med kommentarer.

söndag 7 oktober 2012

Köpa hus utomlands - mässa i Göteborg

Vi besökte Svenska Mässan i Göteborg för ett besök på "Köpa Hus Utomlands!. 

Mässan anordnas av www.fairmedia.se på ett antal orter runt om i landet. Det finns ett stadigt intresse - förra året flyttade 51.000 svenskar utomlands (emigrerade). Dom allra flesta är nära eller över pensionsåldern. Det finns många skäl att flytta utomlands:
 • Man vill ha ett bättre klimat än i Sverige
 • Man kanske vill gå tidigare i pension än vad som är möjligt i Sverige
 • Levnadskostnaderna kan bli lägre liksom priset på fastigheter
 • Lägre skatt är oftast ett viktigt skäl men kan knappast vara avgörande
 • Man kanske vill bredda sin möjlighet till ny kultur och historia. 

Fastighetsmässan Köpa Hus Utomlands
I montrarna representerades ett antal länder. Övervägande flest montrar visade fastigheter från Spanien. Därefter var det många representanter från Turkiet. Några från Thailand och några från Frankrike. Intressantast var dock de seminarier som handlade om skatt och pensionering utomlands och regelverket kring detta. Ett av föredragen hölls av ett företag som heter Sparsam skatt.  Ett annat kort seminarium hölls av Grant Thornton skatterevisorer. Just detta seminarium var objektivt och bra och var tydligt när det gäller regelverket kring när man skall räknas som stadigvarande utlandsboende. Här är lite av det jag snappade upp:
 • Det finns t ex en femårig bevisbörderegel som innebär att man själv har bevisbördan för att man inte skall beskattas i Sverige. Skattemyndigheten är ganska angelägen om att man skattar i Sverige.
 • Myndigheten gör en sammanvägd bedömning i en sk "BOS" Bosättningsutredning och här finns inga helt klara regler. Man tittar bl a på anknytningen till Sverige. Hur man besöker Sverige t ex. Det rekommenderas att man är här maximalt 3-4 månader per år och det kan räknas till ens nackdel om man är här många gånger i stället för ett fåtal gånger med lika lån sammanlagd tid.
 • Man tittar också på andra liknande förhållanden som t ex 
  • Finns näringsverksamhet eller styrelseuppdrag (inte bra ...)
  • Äger man fastighet (fritidsfastighet kan fungera, men den bör absolut inte vara av åretruntstandard.)
  • Har man svenskt bankkonto (rekommenderas inte)
  • Familjeförhållanden (är make/maka och omyndiga barn med?)
  • Kan  man visa med kvitton att man faktiskt lever utomlands? (tänk t ex på att Skattemyndigheten kan begära ut redovisning för att undersöka hur man utnyttjar ett kreditkort i Sverige)
 • Det finns bara två lägen ("på eller av") - endera är man obegränsat skattskyldig i Sverige eller begränsat skattskyldig. 
 • Om man är begränsat skattskyldig betalar man 25% SINK-skatt i Sverige (särskild  inkomstskatt för boende utomlands) eller skattar man i utlandet om det finns ett avtal med det aktuella landet. Då kan skatten bli ännu lägre.
 Det finns dom som kan betydligt mer om detta än jag. Till exempel tycker jag att hemsidan från Sparsam Skatt är bra och verkar tillförlitlig. Men ett litet varnade finger.....

Min egen slutsats är i alla fall att man måste ha andra övervägande skäl än skatteskäl om man planerar flytta utomlands! Inga skattesystem är stabila över tid. Det som ser bra ut idag kan snabbt ändras. 

Flytta till Frankrike:
Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Frankrike. Utan att gå in på detaljer kan man säga att Frankrike är ett bra land att flytta till skattemässigt och betr socialt skydd. Det finns bra information om skatter och boende, sjukvård mm på denna länk.  Nedanstående är hämtat från Sparsamskatt.se :s hemsida om Frankrike.

Skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike är unikt i så motto att Frankrike tilldelats beskattningsrätten på de flesta pensioner från Sverige. 

Med rätt planering är Frankrike ett utmärkt land att emigrera till ur skattesynpunkt.
För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Frankrike måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom;
 • Svensk intern rätt
 • Fransk intern rätt
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Frankrike
 • Dina olika pensionsinkomster
 Den franska sjukvården
Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet.
Frankrike tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i det nya bosättningslandet. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men s k förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 61 år. Genom att lämna in intyget till Frankrikes motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Frankrike. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Frankrike.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Frankrike) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.
   


Ur skatteavtalet med Frankrike (länk)
"Fysisk person som är bosatt i Frankrike beskattas i princip där för all inkomst oavsett varifrån den härrör. Vid bestämmande av om en person skall anses bosatt i Frankrike beaktas om personen vistas stadigvarande i Frankrike, om han under ett kalenderår huvudsakligen vistats där (mer än 183 dagar), om han där bedriver förvärvsverksamhet samt om han där har centrum för sina ekonomiska intressen. Gifta beskattas genom ett samordnat förfarande."
Min kommentar: Sambeskattningen mellan makar i Frankrike är fördelaktig om makarna sinsemellan har mycket olika stora inkomster. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej, det är roligare om du som läser vill lämna en kommentar: